GridON - למניעת הפסקות חשמל ברשתות מתח גבוה

טכנולוגיה והנדסה

פרופ' יוסף ישורון, ד"ר שוקי וולפוס
אוניברסיטת בר-אילן, GridON

הגידול בצריכת החשמל וחיבור מקורות אנרגיה נוספים מעלה את זרמי הקצר ומביא להפסקות חשמל רבות. הפיתוח של המדענים, המיועד לשימוש רשתות חשמל בעולם, בולם את זרמי הקצר, מונע הפסקות חשמל, משפר את אמינות ויעילות הרשת ומאפשר חיבור מקורות אנרגיה נוספים. הפיתוח מותקן כבר ברשת החשמל הבריטית ומשרת עשרות אלפי צרכנים.